Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van de BV “VITA MINA”

1. Identiteitsgegevens van de uitbater van de website

De uitbater (“de Uitbater”) van de website www.vitamina.be is de BV “VITA MINA”, met zetel te 8820 Torhout (België), Kwaplasstraat 71, met ondernemings- en btw-nummer 0431.828.954, RPR Gent, afdeling Oostende. Klanten kunnen hun vragen, opmerkingen of klachten telefonisch of per e-mail aan de Uitbater richten. Telefonisch te bereiken in België op het nummer +32/50.230.237 (van maandag tot vrijdag van 10u tot 12 en van 13u 30 tot 16u). Per e-mail via info@vitamina.be.

2. Gelding van deze algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten door de Uitbater.

3. Herroepingsrecht van de consument bij overeenkomsten op afstand

De consument heeft bij een overeenkomst op afstand het recht aan de uitbater mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

De consument beschikt evenwel niet over het recht tot herroeping betreffende de levering van goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen verouderen, evenmin als betreffende de levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument is verbroken. Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt en dat recht wil uitoefenen, moeten de goederen zich in hun oorspronkelijke verpakking bevinden, in perfecte staat zijn en niet gebruikt zijn, en etiketten mogen niet zijn verwijderd.

De consument stuurt ze op zijn kosten terug via Bpost naar de BV “VITA MINA”, 8820 Torhout (België), Kwaplasstraat 71. Wij zullen de consument in dat geval binnen 30 dagen na terugzending terugbetalen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De Klant kan in onze webwinkel afzonderlijke producten uit ons aanbod kiezen en deze in een elektronisch winkelmandje verzamelen door de knop “koop nu” aan te klikken.
Een voor de Klant bindende bestelling komt pas tot stand nadat de Klant (1) alle voor de totstandkoming van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, (2) heeft bevestigd van deze algemene verkoopsvoorwaarden kennis te hebben genomen en aanvaard, (3) de knop “betalen” heeft aangeklikt en de betalingsopdracht via de creditkaart door de kaart-uitgevende instelling werd aanvaard..

Totdat de Klant de knop “betalen” heeft aangeklikt, kan de Klant de bestelling en de gegevens bij de voorgenomen bestelling wijzigen. Alle informatie die door de Klant werd ingevoerd in het kader van de bestelling is bindend. De Uitbater kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

4.2. Nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst, wordt per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van de bestelling bezorgd. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van de bestelling en ook deze algemene voorwaarden nogmaals vermeld. Als de Klant niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van de bestelling en deze algemene voorwaarden heeft afgedrukt en/of elders heeft opgeslagen, raden wij aan die e-mail af te drukken en op te slaan.

4.3. De verkoop is pas definitief van zodra de bestelling door de Uitbater werd aanvaard en de Klant het volledige bedrag (inclusief verzendkosten) aan de Uitbater heeft overgeschreven conform de betalingsmethoden zoals aangeduid op de website. De vermelde verzendkosten in het winkelmandje werden berekend naar een adres in België. Verzendkosten naar een adres buiten België worden berekend na het ingeven van het leveringsadres.

4.4. Offertes gemaakt door ons in welke vorm dan ook zijn niet bindend voor de Uitbater en zijn slechts een uitnodiging aan de Klant om een bestelling te plaatsen. De Uitbater behoudt zich het recht voor een bestelling van een Klant al dan niet te aanvaarden. De Uitbater is in het algemeen niet verplicht om een overeenkomst te sluiten en is gerechtigd om een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen.

4.5. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden de Uitbater op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst

5. Beschikbaarheid, levertijd van producten en eenzijdige beëindiging

5.1. Als bepaalde van de door de Klant bestelde producten op het tijdstip van bestelling niet meer leverbaar zijn, dan behouden wij ons het recht voor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk te aanvaarden of geheel af te wijzen. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten.

5.2. Als de bestelde producten beschikbaar zijn, bedraagt de termijn voor levering op het door de Klant aangegeven adres in een normale gang van zaken doorgaans twee werkdagen na ontvangst van de betaling van de bestelling.

5.3. De door de Uitbater opgegeven leveringsdata en uitvoeringstermijnen worden in werkdagen uitgedrukt, zijn alleen ten indicatieve titel gegeven en kunnen door de Klant nooit als bindend beschouwd worden. In geen geval kan laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk, aanleiding geven tot schadevergoeding ter Uitbaters’ laste of ontbinding van de overeenkomst door de Klant. Enkel in geval van werkelijk onredelijke laattijdigheid in levering of uitvoering door de Uitbater en mits die werkelijk onredelijke laattijdigheid uitsluitend aan de Uitbater te wijten kan de verkoop geannuleerd worden en kan de Klant de uitvoering opschorten en de terugbetaling van de bestelling van de Uitbater terugeisen, zonder bijkomende kosten noch schadevergoeding.

5.4. De bezorging vindt alleen plaats binnen Europa. De Klant zorgt ervoor dat de bezorging op elk tijdstip kan gebeuren.

5.5. Nadat de bestelling drie keer werd aangeboden zonder ontvangst wordt ze teruggezonden naar het adres van de Uitbater te 8820 Torhout (België), Kwaplasstraat 71. De Klant kan de bestelling alsnog bekomen na aanvraag en betaling van de extra kosten.

6. Prijs

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn ten aanzien van de Klant alle prijzen vermeld op de webshop uitgedrukt in euro en excl. BTW. De aanbiedingen en prijzen die door de webwinkel kenbaar gemaakt zijn, zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. De Uitbater heeft het recht om materiële vergissingen recht te zetten.

6.2. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. De Uitbater behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

6.3. De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van levering en/of uitvoering van de verkoop. Eventuele wijzigingen in het taxatieregime nadat de overeenkomst werd gesloten worden aangerekend conform de wetgeving ter zake.

7. Betalingsmogelijkheden

7.1. Betaling gebeurt steeds door vooruitbetaling door één van de betalingsmogelijkheden zoals voorgesteld op de dag van de bestelling.

8. Klachten

8.1. De door de Klant aangekochte en ontvangen producten zijn door de dwingendrechtelijke wettelijke waarborgen gedekt.

8.2. Alle klachten in hoofde van de Klant betreffende de uitgevoerde leveringen, uitgezonderd verborgen gebreken, zijn alleen geldig indien zij door de Klant ten aanzien van de Uitbater schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven binnen de drie kalenderdagen na levering van de goederen, met een duidelijke omschrijving van de gebreken, dit alles op straffe van verval. Klachten moeten verstuurd worden naar het volgende mailadres info@vitamina.be .

8.3. De uitbater staat niet in voor verborgen gebreken aan de verkochte / geleverde goederen, en staat ook niet in voor zichtbare gebreken aan de verkochte / geleverde goederen. In het onmogelijke geval dat deze uitsluitingen van instaan voor zichtbare gebreken en van instaan voor verborgen gebreken, nietig zouden zijn, dan strekken de vrijwaringverplichtingen van de Uitbater met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen zich niet verder uit dan deze van de Uitbater haar leveranciers, en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. De Uitbater zijn aansprakelijkheid kan dan nooit verder strekken dan de loutere vervanging, zonder dat van de Uitbater een bijkomende schadevergoeding kan geëist worden. Steeds kan de Uitbater dan het terugzenden van gebrekkige goederen eisen, vermits de Uitbater zich het recht voorbehoudt deze te vervangen. De Uitbater zijn aansprakelijkheid vervalt indien de door de Uitbater zijn geleverde goederen, worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending en belasting. De aansprakelijkheid van de Uitbater is jegens Klanten beperkt tot gevallen waarin schade ontstaat door zijn grove of opzettelijke fout. Bovendien is de aansprakelijkheid van de Uitbater voor eventuele schade veroorzaakt door het verkochte product, behoudens in het enkele geval van eigen opzet, beperkt tot het bedrag van de verkoopprijs, tenzij zulks wettelijk is uitgesloten.

8.4. De Uitbater is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden, waarmee hij middels deze website koppelt.

8.5. De Klant weet en erkent dat onze eventuele tips, adviezen en oplossingen de raadpleging van een bevoegd arts of welzijnsdeskundige niet vervangen.

9. Overmacht

Is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van onze verplichtingen of waardoor we gedwongen worden het werk tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht. De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, en wel met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijdspanne die normalerwijze noodzakelijk is om het werk weer op gang te brengen. Dezelfde regeling geldt in geval van staking en lock-out.

10. Eerbiediging van intellectuele eigendomsrechten

De Klant verbindt er zich toe om alle rechten van de Uitbater, met inbegrip van diens intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook, inzonderheid met betrekking tot de te koop gestelde producten, de webstek van de Uitbater en de ganse inhoud ervan te respecteren.

Voor ieder gebruik, ander dan het uitzoeken en het kopen van een product en ander dan het gebruik waarvoor het product op de markt is gebracht, is vooraf onze schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming vereist of, indien de desbetreffende rechten ons niet toebehoren, die van de rechthebbende.

11. Toepasselijk recht, bevoegdheid en deelbaarheid

11.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

11.2. Tenzij wettelijk anders is bepaald, dienen geschillen met betrekking tot of in verband met deze overeenkomst exclusief voor de hoven en rechtbanken te Gent te worden gebracht. De Uitbater heeft tevens het recht om een geschil voor een hof of rechtbank in het gebied van de woonplaats van de Klant te brengen.

11.3. Als een algemene voorwaarde of een deel ervan niet geldig of niet afdwingbaar zou zijn, dan blijft de overeenkomst zonder die algemene voorwaarde of dat deel bestaan en wordt die algemene voorwaarde of dat deel vervangen door wat de bedoeling zo dicht mogelijk benadert zonder ongeldig of onafdwingbaar te zijn.

12. Privacy Policy van de Uitbater

De Uitbater respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Uitbater zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

De Uitbater gebruikt de verzamelde gegevens om haar Klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en eventuele betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij www.vitamina.be zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@vitamina.be.

In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en afleveradres zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van www.vitamina.be, dan kunt u een e-mail sturen via info@vitamina.be . Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Privacy Policy van de Uitbater

De Uitbater respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Uitbater zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

De Uitbater gebruikt de verzamelde gegevens om haar Klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en eventuele betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij www.vitamina.be zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@vitamina.be.

In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en afleveradres zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van www.vitamina.be, dan kunt u een e-mail sturen via info@vitamina.be .
Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.